page

KBb-21 Alcove hammam merkezi Drain bilen birleşdirilen perron goşup biler

San


Parametr

Model belgisi: KBb-21
Ölçegi: 1800x820x560mm
OEM: Elýeterli (MOQ 1pc)
Material: Gaty ýerüsti / guýma rezin
Faceüzü: Mat ýa-da ýalpyldawuk
Reňk Adaty ak / gara / çal / beýlekiler arassa reňk / ýa-da iki-üç reňk garyndy
Gaplamak: Köpük + PE filmi + neýlon gaýyş + Agaç sandyk (Ekologiýa taýdan amatly)
Gurnama görnüşi Freestanding
Garnitura Açylýan drenaer (gurulmadyk);Merkeziň drena .y
Kran Goşulmaýar
Şahadatnama CE & SGS
Kepillik 5 ýyldan köp

Giriş

KBb-21, hammam gurmagyň iň köp ýaýran görnüşi bolan alkow wannasydyr.Üç tarapdan gurşalan, mermerden ýasalan köp sanly integral perron goşup bilersiňiz.Merkeziň drena .y 1800mm (71 '') x 820mm (32 '') x 560mm (22 '')

Sizi rahatlandyrmak, ýaşartmak we täzelemek üçin çuňňur siňdirmek üçin giňden döredilen 2021-nji ýyldaky täze hammamlarymyzyň biri.Perronyň uzynlygyny öz ýeriňizde ýasap bilersiňiz.Arka diwara wannany gurnamak, hammamyň diwaryny we siňdiriji çüýşäni birleşdirýär, çüýşäni gurşap alýan hasaplaýyş dizaýny bilen, şol ýerde zatlary saklamak gowy zat, hatda ýüregiňizi begendirmek üçin kiçijik ýaşyl ösümlik.Hasabyňyzyň uzynlygyny zerurlyklaryňyza görä edip, hammam ýeriňizi gowy ulanyp bilersiňiz.

Customöriteleşdirilen ululyklar we reňkler arzuwyňyzyň giňişligini gurmak üçin hoş geldiňiz.

KBb-21-04
KBb-21-01
KBb-21-03

Iň ýokary hilli hammam kepilligi

* Gaty ýerüsti wannamyz bir tejribeli çüýşe bolup, baý tejribeli işçiler tarapyndan el bilen ýuwulýar.

* Hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin, her bir hammamy 4-5 gezek barlaýarys, wannanyň syzmazlygy ýa-da döwülmezligi üçin içerki we daşarky bölekleri barlamak üçin açyk çyrany ulanýarys.

* 100 gezek döwülen synagdan geçýäris, wannada gyzgyn suw (90 gradusa çenli) sanjym edýäris we problemanyň ýokdugyny tassyklamak üçin sowuk suwy gezekli-gezegine guýýarys.

* Biz şekillendiriş, üweýiş, kesmek, reňklemek, ýuwmak we gaplamak bilen seresaplylyk bilen işleýäris.Barlag hasabaty gowşurylmazdan ozal geçdi.

* Şonuň üçin önümlerimiz üçin 5 ýyl kepillik berip bileris.

DCIM100MEDIADJI_0127.JPG

Rawokary çig mal we gowşuryş senesine täsir edýän elektrik üpjünçiligi ýeterlik bolmasa, zawodymyz bazara eýe bolmak üçin müşderilerimize arzanladyş wannalaryny hödürläp, gowy hytaý wannasy bilen üpjün ediji bolup durýar.KITBATH-a jaň ediň, ajaýyplygy alarsyňyz!

212

KBb-21 Dimentions

KBb-21

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Biz bilen habarlaşyň

    Habaryňyzy goýuň