page
26346

Kiçijik zatlardan uly zatlar ösýär ...

KITBATH, Hytaýda Solid Surface material önümleriniň iň köp öndürilýän önümlerinden biridir (Countertop / Tubs / Sinks / Vanities we ş.m.)

8 ýyllyk ömrümiziň dowamynda, özüni pudagyň lideri hökmünde görkezmegini dowam etdirdi.Önümi ösdürmäge we täzelige bagyşlamak, KITBATH-yň müşderilerine şol bir wagtyň özünde köp sanly işewürlik gazanmak bilen üpjünçilik / önümçilik pudagynda öňdebaryjy bolmaga kömek etdi!

KITBATH hammam önümleriniň markasynyň hakykylygyny tassyklaýan “Ajaýyp durmuşy paýlaşmak” ruhumyz.

OEM & ODM-ä nädip ygrarly?

246346

OEM

Gaty ýerüsti ýöriteleşdirilen taslamalary, MOQ-dan bir bölekden hoşal.
Banyoda OEM taslamasyna 24 sagat jogap, çyzgylardan, dizaýnlardan, täsirli maslahat bermek üçin.
Gaty ýerüsti önümleriň galyndylarynyň düzüminiň 38% -den ýokarydygyny we ulanylanda önümleriň aňsatlyk bilen sary öwrülmezligini üpjün etmek üçin çig malyň hiline üns berýäris.
Arassa elde ýasalan çeper sandyk, owadan daşky dizaýn, ululygy ululykda ulanmak, ýokary hilli ätiýaçlyk şaýlary, satuwdan soň tehniki hyzmat we onlaýn goldaw bermek!
Dizaýneriň ösüş meýilnamasyny iň amatly baha we sabyr bilen, arzuwlaryny önüme öwürmek üçin goldaýarys we dizaýnerler bize we bazara ýolbaşçylyk edýärler.Biz bilelikde ösýäris.

ODM

Gözleg we gözleg bölümimizde 12 dizaýner bar we şekil, material we proses üýtgeşmeleri ýaly täze dizaýnlary taýýarlamak üçin aýda 30 000 dollar sarp edýäris.
Dürli sergilere gatnaşýarys, dünýäniň dürli künjeklerinden dizaýnerler bilen duşuşýarys, olar bilen aragatnaşyk saklaýarys, önümleriň amalydygyny göz öňünde tutup, bazaryň täze elementlerini siňdirýäris.
Önümçiligiň hiline üns berýäris we önümçilik prosesini gowulandyrmak üçin maýa goýmaga taýýardyrys.Täze prosesiň täzelenmegi täze önümleri döretmek üçin esas döreder.
Dizaýn ukyby, täze açylan SOLID SURFACE SHEET ussahanasynda stol, asma şkaf we kabul ediş ýaly mebel üçin ýakyn geljek önümçilik liniýamyzda ulanylar.2021-nji ýyldan başlap müşderilere hammam we aşhana önümleri we ajaýyp mebel görnüşleri bilen üpjün ederis.

212

Biz elmydama siziň ýanyňyzda

100% elde ýasalan
abzallaşdyrmak
3 basgançakly IQC we gaplamazdan ozal synag synaglary bilen hil kepilligi
Iň ýokary hil
Kepillik: 5 ýyl
Gurluşyň wagtyny kepillendiriň
Ekologiýa taýdan amatly paket
124 (1)
124 (2)
124 (2)
DCIM100MEDIADJI_0127.JPG

Satyş toparynyň hyzmaty 7 gün / 24 öý
48 sagadyň içinde çözgüt

Hil barada alada edýäris
Gaty ýerüsti lýubkalaryň suraty

Leaking testini 100 gezek işleýäris
Gaty ýerüsti çüýşe synagynyň suraty

Professional eksport bukjasy

SOLID SURFACE BATHROMMASYNYOD ÖNÜMLERI

SOLID SURFACE MATERIALLAR:

Gaty ýer, adatça doldurgyç, akril, epoksi ýa-da poliester rezinleri we pigmentler hökmünde tebigat magdany alumina trihidratynyň (ATH) kombinasiýasyndan emele gelen adam tarapyndan ýasalan materialdyr. Granitiň, mermeriň, daşyň we tebigy ýagdaýda ýüze çykýan beýleki görnüşlere meňzeýär. materiallar.Mostygy-ýygydan bir bölek galypdan ýasalan hammam, lýubkalar we daşdan ýasalan gaty berk materiallar üçin ulanylýar.

Gaty ýerüsti artykmaçlyklar:

Turbalar we lýubkalar üçin bir bölek galyp.Hasap ýa-da biderek zatlar üçin bökdençsiz gurnama.
Color Reňkleriň köp görnüşi we gurluşy, oňaýly degýän, gaty ýerüsti wannada örän oňat ýylylyk izolýasiýa ukyby bar.
Clean Arassalamak we oýnamak aňsat, Hapalanmaga güýçli garşylyk;Hapalanmazdan ekologiýa taýdan arassa;

2363246

TERJIME EDIP BOLANOK

Galyndy süýşürmek

1 (1)
1 (2)
1 (3)

Gyralary kesmek

1 (4)
1 (5)
1 (6)

Faceerüsti polishing

1 (8)
1 (7)
1 (9)

Barlag (IQC)

1 (10)
1 (11)
1 (12)

ÖNÜMLER FABRIKLERI
&
SOLID SURFACE BATHROOM ÖNÜMLERINI DOLANDYRMAK

235234 (1)

Senagat tozan ýygnamak ulgamy

235234 (2)

Wakuum guýma maşyn

235234 (3)

Gyralary kesmek maşyny

235234 (4)

Kesiş maşynynyň görnüşi B.

235234 (5)

Temokary temperaturaly peç

235234 (6)

UV howa synagy

235234 (7)

Dispersiýa maşyny

235234 (8)

Arassalaýjy maşyn

BU SYITYASYMYZYO SESI

KITBATH ýokary derejeli gaty ýerüsti önümleri öndürmäge ünsi jemledi,
tarapyndan tassyklanmagy bilenISO9001 / ISET / SGSsynag hasabaty we audit.
Biz ýüz tutýarysCUPC.

24634636
zs
zs2

DURMUŞDAN lezzet almak, KITBATH-dan lezzet almak

"KITBATH" 2016-njy ýylda döredildi. Biz esasan sanitar enjamlary we aşhana desgalaryny, şol sanda Resin wannasy, Freestanding basseýnleri, Countertop, Vanities , Hajathanalar, kranlar we aýnalar öndürýän kuwwatly öndüriji.

Qualityokary hilli, köp dizaýn we amatly bahalar bilen Hytaýda köp sanly marka we ökde söwda partiýasy üçin güýçli üpjün ediji bolduk.
Çylşyrymly 2021-nji ýylda, daşary ýurt sargytlary üçin gönüden-göni üpjün ediji bolmak, çykdajylaryňyzy hasam peseltmek, hilini kepillendirmek we satuwdan soňky hyzmatlary ýokarlandyrmak üçin rolumyzy üýtgedýäris.Banyoda hammam toplumyny we aşhana toplumynyň çözgütlerini üpjün etmek üçin stili we hili birleşdirmek üçin geldik.Döwrebaplaşdyrylan akylly öý önümleri size iň gowy durmuşy getirýär.

Ajaýyp gaty ýer önümleriniň rezin göterimi 38% -den ýokary bolup, önümimizi kaşaň, ýumşak we tekiz çeýelige öwürýär.Önüm köpürjiklerini azaltmak we dykyzlygy ýokarlandyrmak üçin aýlanyş vakuum guýma maşynyna maýa goýup, hil bilen alada edýäris, el bilen ýasalan ýüzüňi seresaplylyk bilen ýuwýarys, 100 gezek gyzgyn / sowuk suw synagynda döwülýän problemalary barlaýarys.
Müşderileriň ençeme ýyllap ulanylandan soň Solid Surface-leriň sary reňkde däldigine buýsanýarys.
Özbaşdaklaşdyrma ululyklary kabul edilýär we sargytlarymyzyň iň az mukdary bir bölek.
Emeli daş önümleri bejerip bolýan, täzelenip bilýän we ECO üçin amatly.

"KITBATH" önümlerimiz bilen elýeterli bahadan kaşaň durmuşdan lezzet alalyň!

SAGBOL !


Habaryňyzy goýuň